Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
КЛАСИФІКАТОР КАТЕГОРІЙ ТА ПІДКАТЕГОРІЙ СПРАВ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
немає збігів
1 . Справи зі спорів щодо виборчого процесу та референдуму
1.1. формування складу виборчих комісій
1.2. висування та реєстрації кандидатів
1.3. уточнення списків виборців
1.4. проведення передвиборної агітації
1.5. оскарження результатів виборів
1.6. ініціювання та призначення всеукраїнського та місцевого референдумів
1.7. формування складу комісій із референдуму
1.8. проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму
1.9. оскарження результатів референдуму
1.10. інші справи у публічно-правових спорах щодо відносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму
2 . Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів
2.1. забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів
2.2. забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова
2.3. забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання
2.4. забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади
2.5. статус депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів
2.6. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів
3 . Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України
3.1. реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства
3.2. реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства
3.3. реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання
3.4. проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій / протидія діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян
3.5. обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання / усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання
3.6. реалізація владних управлінських функцій у сфері охорони державного кордону
3.7. реалізація владних управлінських функцій цивільного захисту, охорони праці / охорони здоров’я
3.8. реалізація владних управлінських функцій дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів
3.9. реалізація владних управлінських функцій дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї
3.10. реалізація владних управлінських функцій у сфері обмеження здійснення грального бізнесу
3.11. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки
4 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту
5 . Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки
5.1. державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
5.2. стягнення адміністративно-господарських санкцій
5.3. дозвільна система у сфері господарської діяльності / ліцензування певних видів підприємницької діяльності / нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності / реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності / розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності
5.4. оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної фіскальної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД
5.5. оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної фіскальної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару
5.6. звернення Державної фіскальної служби та її органів щодо захисту економічної конкуренції / державного регулювання цін і тарифів
5.7. захист управління об’єктами державної (комунальної) власності, у т. ч. про передачу об’єктів права державної та комунальної власності / здійснення державних закупівель
5.8. державне регулювання інноваційної діяльності
5.9. охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності
5.10. у сфері телекомунікації / радіочастотного ресурсу / поштового зв’язку / електроенергетики (крім ядерної енергетики) / енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії
5.11. у сфері житлово-комунального господарства / теплопостачання / питного водопостачання
5.12. оскарження рішень про порушення митних правил
5.13. інші справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень з приводу реалізації державної політики у сфері економіки
6 . Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування
6.1. містобудування / планування і забудова територій / архітектурна діяльність
6.2. землеустрій / державна експертиза землевпорядної документації
6.3. розпорядження землями держави (територіальних громад) / передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам
6.4. вилучення земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
6.5. договори оренди земель, що належать до комунальної власності
6.6. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / прав на земельні ділянки
6.7. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування
7 . Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища
7.1. забезпечення екологічної безпеки, у т. ч. при використанні природних ресурсів / екологічної безпеки поводження з відходами
7.2. забезпечення особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом
7.3. спостереження / прогнозування / облік у галузі довкілля та екологічна експертиза
7.4. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу охорони навколишнього природного середовища
8 . Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства
8.1. контроль за додержанням податкового законодавства
8.2. списання / розстрочення податкового боргу
8.3. застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків
8.4. застосування штрафних санкцій / штрафів за відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, із порушенням закону
8.5. стягнення податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби
8.6. стягнення податку на додану вартість, що адмініструється митними органами
8.7. бюджетне відшкодування податку на додану вартість
8.8. стягнення акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби / акцизного збору, що адмініструється митними органами
8.9. контроль за податком на прибуток підприємств
8.11. контроль за податоком з доходів фізичних осіб
8.14. єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва
8.15. плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
8.16. збір за забруднення навколишнього природного середовища
8.17. контроль за місцевими податками і зборами (обов’язковими платежами)
8.18. стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав
8.19. припинення юридичної особи / припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
8.20. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної податкової політики, та за зверненнями податкових органів
9 . Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики
9.1. у сфері валютного регулювання і валютного контролю
9.3. у сфері бюджетної системи та бюджетного процесу / державного боргу
9.4. у сфері державного регулювання ринків фінансових послуг / ринків банківських послуг / ринків страхових послуг / ринків інвестиційних послуг; спеціальних (вільних) економічних зон / операцій із цінними паперами
9.5. інші справи у публічно-правових спорах з приводу реалізації державної фінансової політики
10 . Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики
10.1. страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
10.2. страхові виплати із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності / загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
10.3. страхові виплати загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
10.4. страхові виплати загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у т. ч. пенсійного забезпечення осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) та на загальних підставах
10.5. страхові виплати дітям війни
10.6. страхові виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
10.7. страхові виплати сім’ям із дітьми
10.8. страхові виплати (пенсії) інвалідам / зайнятість інвалідів
10.9. страхові виплати (пенсії) іншим категоріям громадян
10.11. забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов чи мають право на отримання соціального житла
10.12. оскарження рішень, дій, бездіяльності органів Пенсійного фонду України
10.13. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу реалізації державної політики у сферах зайнятості населення, соціального захисту громадян та пенсійного забезпечення
11 . Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції
11.5. виконавчої служби та виконавчого провадження
11.6. інші справи у публічно-правових спорах, що виникають з приводу забезпечення юстиції
12 . Справи зі спорів з відносин публічної служби
12.2. проходження державної служби
12.3. оплата праці, заохочення та соціальні пільги державних службовців
12.4. дисциплінарна та матеріальна відповідальності державних службовців
12.5. припинення державної служби
12.6. інші справи у публічно-правових спорах щодо формування складу державних органів (органів місцевого самоврядування)
13 . Інші справи позовного провадження
13.1. оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України
13.2. оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України
13.3. оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя
13.4. оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
13.5. дострокове припинення повноважень народного депутата України
13.6. інші справи у публічно-правових спорах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України
14 Забезпечення права особи на доступ до публічної інформації
15 Справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності замовника у правовідносинах щодо забезпечення потреб оборони
16 Справи у публічно-правових спорах з приводу укладання, виконання, припинення, скасування, визнання нечинними адміністративних договорів
17 . Окремі аспекти застосування процесуальних норм в адміністративному судочинстві
17.1. територіальна , інстанційна, предметна юрисдикція в адміністративних справах
17.2. відкриття, зупинення, закриття провадження в адміністративних справах
17.3. учасники судового процесу в адміністративних справах
17.4. строки та повідомлення в адміністративних справах
17.5. судові витрати в адміністративних справах
17.6. Справи про відновлення втраченого судового провадження
17.7. інші аспекти застосування процесуальних норм в адміністративному судочинстві
17.8. Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
18 Справи в порядку виконання судових рішень в адміністративних справах
20 Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви.
21 Доручення судів України / іноземних судів