Редагувати видiленний текст
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
0 800 751 770
дзвінки безкоштовні
КЛАСИФІКАТОР КАТЕГОРІЙ ТА ПІДКАТЕГОРІЙ СПРАВ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
немає збігів
1 . Справи наказного провадження.
1.1. про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч.1 ст148 ГПК)
2 . Недоговірні зобов’язання
2.1. спонукання виконати або припинити певні дії
2.2. зобов’язання у зв’язку із набуттям, збереженням майна (коштів) без достатньої правової підстави (статті 1212-1215 ЦК України)
2.3. відшкодування шкоди (збитків), завданої невиконанням / неналежним виконанням недоговірних зобов’язань
2.4. інші справи у спорах щодо невиконання / неналежного виконання недоговірних зобов’язань
3 . Справи у спорах, що виникають із відносин, пов’язаних із застосуванням загальних положень про господарські договори
3.1. укладення договорів (правочинів)
3.2. зміна договорів (правочинів)
3.3. розірвання договорів (правочинів)
3.4. визнання договорів (правочинів) недійсними
3.5. невиконання або неналежне виконання зобов’язань
3.6. інші справи у спорах, що виникають із відносин, пов’язаних із застосуванням загальних положень про господарські договори
4 . Договірні зобов’язання
4.2. купівля-продаж єдиного (цілісного) майнового комплексу
4.3. купівля-продаж нерухомого майна
4.4. купівля-продаж майнових прав
4.6. купівля-продаж прав вимоги
4.7. купівля-продаж на біржах, аукціонах, прилюдних торгах
4.8. закупівля за державні кошти, публічні закупівлі
4.13. спільна діяльність (просте товариство), спільна інвестиційна діяльність
4.14. зберігання, складське зберігання
4.15. будівельний підряд, капітальне будівництво
4.23. доручення / представництво
4.24. комерційне посередництво (агентський договір)
4.25. контрактація сільськогосподарської продукції
4.28. зовнішньоекономічні договори (контракти)
4.30. уступка вимоги та переведення боргу
4.38. використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)
4.40. надання послуг на підставі господарських договорів
4.41. інші види господарських договорів
5 . Справи у спорах, що виникають при здійсненні різних видів економічної (господарської) діяльності
5.1. сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5.2. добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5.4. постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5.5. водопостачання, каналізація, поводження з відходами
5.7. оптова та роздрібна торгівля
5.8. ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5.11. поштова та кур’єрська діяльність
5.12. тимчасове розміщування та організація харчування
5.13. інформація та телекомунікації
5.14. фінансова та страхова діяльність
5.15. операції з нерухомим майном
5.16. професійна, наукова та технічна діяльність
5.18. охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
5.19. мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5.20. надання інших видів послуг
5.21. діяльність домашніх господарств
5.22. діяльність екстериторіальних організацій і органів
5.23. інші справи у спорах, що виникають при здійсненні різних видів економічної (господарської) діяльності
6 . Захист права власності
6.1. визнання незаконним акта, що порушує право власності
6.2. набуття (визнання) майнових прав на об’єкти інвестування (будівництва)
6.3. набуття (визнання) права власності на новостворене нерухоме майно або матеріали та обладнання, які були використані в процесі будівництва
6.4. набуття (визнання) права власності на самочинне будівництво
6.5. набуття права власності на предмет іпотеки
6.7. витребування майна із чужого незаконного володіння
6.8. усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном
6.9. захист державної та комунальної власності
6.10. захист спільної власності
6.11. державна реєстрація права власності
6.13. права, похідні від права власності: господарське відання, оперативне управління
6.14. інші справи у спорах щодо захисту права власності
7 . Корпоративні відносини
7.1. набуття та передача корпоративних прав
7.2. права на акції, частки (паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства
7.3. оскарження (визнання недійсними) рішень загальних зборів учасників господарських товариств, органів управління господарських товариств
7.4. визнання недійсними установчих документів (статуту, засновницького договору), внесення змін до установчих документів господарських товариств
7.5. виконання органами управління господарського товариства своїх повноважень
7.6. виключення (вихід) учасника з господарського товариства, припинення корпоративних прав
7.7. розрахунок та стягнення дивідендів
7.8. інші справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин
8 . Банківська діяльність
9 . Обіг цінних паперів
9.4. договори щодо набуття / відчуження цінних паперів
9.5. визнання недійсними емісії, зміни до реєстру цінних паперів
9.6. інші справи у спорах щодо цінних паперів
10 . Земельні відносини
10.1. визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку
10.2. визнання права власності на земельну ділянку
10.3. усунення порушення прав власника земельної ділянки
10.4. відшкодування шкоди, збитків, що виникли із земельних правовідносин
10.5. стягнення штрафних санкцій за невиконання / неналежне виконання зобов’язань за договорами щодо земельної ділянки
10.7. землі Збройних Сил України
10.8. право забудови земельної ділянки (суперфіцій)
10.9. право користування земельною ділянкою (сервітут)
10.10. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзіс)
10.11. інші справи у спорах, що виникають із земельних відносин
11 . Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності
11.1. виключні права / авторське право (суміжні права)
11.2. право на торговельну марку
11.5. право на промисловий зразок
11.6. інші права на об’єкт промислової власності
11.7. визнання недійсними правоохоронних документів
11.8. договори, пов’язані з реалізацією авторського права (суміжних прав) / прав на об’єкти промислової власності
11.9. інші справи у спорах щодо інтелектуальної власності
12 . Справи про банкрутство
12.1. поточні майнові вимоги кредиторів до боржника
12.2. конкурсні вимоги кредиторів до боржника
12.3. безспірність кредиторських вимог
12.4. визнання недійсними правочинів (договорів) при провадженні справи про банкрутство
12.6. вимоги до боржника про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі
12.7. розпорядження майном боржника
12.9. мирова угода у справі про банкрутство
12.11. особливості ліквідаційної процедури банку
12.12. особливості банкрутства фізичних осіб – підприємців
12.13. перетворення боржника у виконавчому провадженні
12.14. процесуальні питання у справах про банкрутство
12.15. майно банкрута, що є предметом забезпечення
12.17. особа ліквідатора (арбітражного керуючого, розпорядника майном, керуючого санацією)
12.18. інші справи про банкрутство та справи у спорах, що пов’язані з банкрутством
13 . Інші справи позовного провадження.
13.1. приватизація об’єктів соціально-культурного призначення (у т. ч. гуртожитків), майнових комплексів державних підприємств, організацій та їхніх структурних підрозділів основного виробництва, комунального майна
13.2. приватизація пам’яток культурної спадщини
13.4. оскарження актів органів приватизації, уповноважених здійснювати повноваження власника щодо державного або колективного майна у процесі приватизації
13.5. укладення, виконання, розірвання та визнання недійсними приватизаційних угод
13.6. призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості
13.7. визнання недійсними рішень Фонду державного майна України
13.8. інші справи у спорах щодо приватизації та корпоратизації
14 . Застосування антимонопольного законодавства
14.1. застосування конкурентного (антимонопольного) законодавства
14.2. оскарження рішень Антимонопольного комітету України або його територіальних органів
14.3. інші справи у спорах, що виникають із відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції і обмеженням монополізму
15 Застосування природоохоронного законодавства
16 Справи у спорах щодо державного матеріального резерву / господарської діяльності Збройних Сил України
17 . Інші справи та матеріали.
17.1. предметна / суб’єктна юрисдикція у господарських справах
17.2. територіальна / інстанційна юрисдикція у господарських справах
17.3. форми господарського судочинства (наказне провадження, спрощене провадження)
17.4. процесуальні строки у господарських справах
17.5. судові витрати у господарських справах
17.6. відкриття, зупинення, закриття провадження у господарських справах
17.7. мирова угода у господарських справах
17.8. Справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів
17.9. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
17.10. Справи про відновлення втраченого судового провадження.
17.11. інші аспекти застосування процесуальних норм у господарському судочинстві
17.12. склад суду та учасники господарського процесу
17.13. Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви
18 . Справи в порядку виконання судових рішень в господарських справах
18.1. виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню
18.2. відстрочення або розстрочення виконання рішення / постанови, зміна способу та порядку виконання рішення / постанови
18.3. поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
18.4. мирова угода в процесі виконання
18.5. зупинення, поворот виконання рішення / постанови
18.6. заміна сторони виконавчого провадження у господарських справах
18.7. арешт майна, виключення майна з опису або звільнення з-під арешту
18.8. прилюдні торги, визнання недійсними їх результатів
18.9. Скарга на дії чи бездіяльність органу ДВС
18.10. тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
18.11. інші справи у спорах, що виникають у процесі виконання судових рішень у господарських справах
19 Справи в порядку здійснення судового контролю за виконанням судових рішень
20 Доручення судів України/іноземних судів